آرشیو تمامی مطلالب

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رییس سازمان انرژی اتمی ایران: آمانو درخواستی برای بازدید از سایت‌های هسته‌ای ایران نداشت

علی اکبر صالحی گفت: آمانو درخواستی برای بازدید از سایت‌های هسته‌ای ایران نداشت. علی اکب...

محمدباقر نوبخت :هنوز به گزینه قطعی برای تصدی وزارت علوم نرسیده‌ایم

  سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هنوز به گزینه قطعی در خصوص وزیر علوم آینده نرسیده‌ایم، گف...

موگرینی : توافق هسته‌ای متعلق به جامعه بین المللی است

  فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق هسته‌ای را یک توافق خوب خواند و آ...

عربستان شیوع وبا میان حجاج را رد کرد

عربستان شیوع وبا میان حجاج را رد کرد وزارت بهداشت عربستان سعودی اخبار مربوط به شیوع بیماری وبا میان...

قدرت الله علیخانی: فراکسیون امید برای کدخدایی بیش از بیطرف تلاش کرد

قدرت الله علیخانی نماینده ادوار مجلس در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره ارزیابی از وضعیت بررسی صل...

پزشکیان نایب رئیس مجلس: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده‌اند

پزشکیان نایب رئیس مجلس: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده‌...

مدیرعامل مؤسسه اعتباری کاسپین برکنار شد

مدیرعامل مؤسسه اعتباری کاسپین برکنار شد محمدجعفر افتخار از مدیرعاملی مؤسسه اعتباری کاسپین برکنار شد...

تابش: تأمین اجتماعی کشور به خانه تکانی نیاز دارد

تابش: تأمین اجتماعی کشور به خانه تکانی نیاز دارد نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره ...

سفیر فرانسه در تهران: پاریس به اجرای برجام پایبند است

سفیر فرانسه در تهران:  پاریس به اجرای برجام پایبند است سفیر فرانسه در تهران از پایبندی کشورش ...

پیام تسلیت احمد منتظری در پی در گذشت مریم میرزا خانی نابغه ریاضی ایرانی

پیام تسلیت احمد منتظری در پی در گذشت مریم میرزا خانی نابغه ریاضی ایرانی احمد منتظری فرزند فقیه عالی...

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی خبر داد: اخراج بازنشسته‌ها از ادارات دولتی

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی خبر داد: اخراج بازنشسته‌ها از ادارات دولتی رئیس سازمان بازرسی کل...

طرح محدودیت‌های علیه برنامه موشکی ایران تمدید شد

طرح محدودیت‌های علیه برنامه موشکی ایران تمدید شد مجلس نمایندگان آمریکا به طرح سناتورهای آمر...

علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت: در بحران میان قطر و کشورهای عربی، ایران بی‌طرف است

علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت: در بحران میان قطر و کشورهای عربی، ایران بی‌طرف است   ...

ورود مجلس به پدیده "کودک همسری" و بررسی علل آن

ورود مجلس به پدیده "کودک همسری" و بررسی علل آن رییس فراکسیون زنان مجلس از تلاش برای افزایش حداقل سن...

محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس: تحمیل تکالیف غیر قابل انجام بر دوش روحانی جفاست

محمدرضا تابش فراکسیون امید مجلس: تحمیل تکالیف غیر قابل انجام بر دوش روحانی جفاست نایب رییس فراکسیو...

هیأت حقیقتیاب سازمان منع تسلیحات شیمیایی: در حمله شهر خان شیخون سوریه از گاز اعصاب سارین استفاده شده است

هیأت حقیقت‌یاب سازمان منع تسلیحات شیمیایی: در حمله شهر خان شیخون سوریه از گاز اعصاب سارین استفا...

وزیرامور خارجه فرانسه: به گفت‌وگو با ایران ادامه می‌دهم

وزیرامور خارجه فرانسه: به گفت‌وگو با ایران ادامه می‌دهم وزیر امور خارجه فرانسه، پس از د...

محسنی‌اژه‌ای پیش از خطبه‌های نماز جمعه: به نظرم فتنهای جدید در راه است

محسنی‌اژه‌ای پیش از خطبه‌های نماز جمعه: به نظرم فتنه‌ای جدید در راه است معاون ...

علی لاریجانی در گفت‌وگو با سی ان ان: تفکر ایرانی با تروریسم سازگار نیست

علی لاریجانی در گفت‌وگو با سی ان ان: تفکر ایرانی با تروریسم سازگار نیست رئیس مجلس شورای اسلام...

سید مصطفی هاشمی طبا: سالهاست بازی ادغام و تفکیک به راه انداخته اند

مصطفی هاشمی‌طبا وزیر اسبق صنایع و معادن: سالهاست بازی ادغام و تفکیک به راه انداخته‌اند و...

فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون امید مجلس: موسوی لاری، سینکی و حسین کمالی جزء وزرای احتمالی هستند

    یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت معرفی حداقل سه وزیر پیشنهاد...

سردبیر روزنامه گل و مدیرمسئول شهروند مجرم شناخته نشدند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ علی اکبر کسائیان با تشریح دادگاه امروز مطبوعات استان تهر...

علیرضا رحیمی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران: اغلب تخلفات انتخابات قومی و محلی بوده و سیاسی نیست

علیرضا رحیمی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران: اغلب تخلفات انتخابات قومی و محلی بوده...

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه: توافق ظریف با آمریکا برای تحویل دادن سردار سلیمانی خنده‌دار است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه: توافق ظریف با آمریکا برای تحویل دادن سردار سلیمانی خنده‌د...

صحت انتخابات شورای شهر تهران تأیید شد

محمدرضا بادامچی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران: صحت انتخابات شورای شهر تهران تایید شد ...

نامه ستاد انتخابات کشور به شورای سیاستگ‌ذاری ائمه جمعه

نامه ستاد انتخابات کشور به شورای سیاستگ‌ذاری ائمه جمعه نامه ستاد انتخابات کشور به شورای سیاستگ...

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران: پروژه‌های نمایشی و گرانقیمت شهرداری از درآمدهای بی‌زحمت ناشی می‌شود

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیران شهری برای ایجاد درآمد پایدار زحمتی ...

ظریف: هر رییسی روزی رییس نخواهد بود

محمد جواد ظریف با تاکید بر این که دانشجویانی پرورش دهیم که اهل تحلیل باشند و از معلم نترسند و خیال ن...

محسن هاشمی : ساختار مدیریت شهرداری تهران باید تغییر کند/ دولت دوم روحانی مانع تصمیم‌گیری‌های افراطی می‌شود

رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران با اظهار امیدواری به اینکه مردم با رأی به اعتدال در انتخابات ۹۶، مسیر...

در دیدار ظریف با وزیر کشور پاکستان؛ آمادگی داریم در سطوح سیاسی، نظامی مشکلات را حل کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با “چودری نثار علی‌خان” وزیر کشور پاکستان با اشاره...